Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ xuất nhập khẩu

Thanh toán đa dạng - Vững vàng tài chính
  • Trang chủ
  • /Doanh nghiệp - Tài trợ xuất nhập khẩu

Tài trợ nhập khẩu

ACBACB

Tài trợ xuất nhập khẩu

ACB

Tài trợ thế chấp lô hàng

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để mua hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thế chấp bằng chính lô hàng này

ACB

Tài trợ nhập khẩu

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ.

ACB

Tài trợ thu mua dự trữ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

ACB

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu đã ký

ACB

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

ACB ứng trước vốn cho Doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi Doanh nghiệp xuất khẩu đã giao hàng

ACB

Tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu

Dịch vụ & Tiện ích giao dịch thanh toán quốc tế

ACB

CAD xuất khẩu

Gửi bộ chứng từ CAD của Doanh nghiệp đến ngân hàng nước ngoài và nhận tiền thanh toán

ACB

Nhờ thu nhập khẩu

Nhận bộ chứng từ từ nước ngoài, thông báo và thực hiện thanh toán theo chỉ thị

ACB

Nhờ thu xuất khẩu

Gửi bộ chứng từ nhờ thu của Doanh nghiệp đến ngân hàng thu hộ đổi lấy thanh toán/ chấp nhận thanh toán

ACB

Tín dụng thư (L/C) nhập khẩu

Bảo lãnh phát hành L/C và thanh toán cho nước ngoài khi nhận được bộ chứng từ giao hàng hợp lệ

ACB

Tín dụng thư (L/C) xuất khẩu

Thông báo L/C cho khách hàng, kiểm tra và gửi bộ chứng từ, theo dõi và nhận tiền thanh toán

ACB

Upas L/C (L/C trả chậm - thanh toán trước hạn)

Nhà nhập khẩu/Bên mua hàng được thanh toán trả chậm - Nhà xuất khẩu/Bên bán hàng được nhận thanh toán trước hạn

Ưu đãi

Không có sản phẩm