Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tín dụng thư (L/C) nhập khẩu

Bảo lãnh phát hành L/C và thanh toán cho nước ngoài khi nhận được bộ chứng từ giao hàng hợp lệ

Quyền lợi

  • Được tư vấn điều khoản rủi ro của L/C, các tập quán, thông lệ quốc tế
  • Được kiểm tra bộ chứng từ giao hàng hợp lệ
  • Được hỗ trợ tài chính với chương trình tài trợ nhập khẩu

Tính năng

  • Thủ tục đơn giản
  • Phát hành L/C nhanh chóng
  • Đa dạng hình thưc đảm bảo
  • Mức phí cạnh tranh

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp nhập khẩu theo phương thức L/C

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75