Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

ACB ứng trước vốn cho Doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi Doanh nghiệp xuất khẩu đã giao hàng

Quyền lợi

  • Ứng trước vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu
  • Doanh nghiệp được xem xét chiết khấu/cho vay mà không cần có tài sản bảo đảm

Tính năng

  • Loại tiền vay

VND, USD

  • Phương thức cho vay

Hạn mức/ từng lần

  • Phương thức thanh toán đa dạng

Chấp nhận tài trợ tất cả các phương thức thanh toán: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD

  • Tỷ lệ tài trợ

Đến 100% trị giá hối phiếu/trị giá bộ chứng từ xuất khẩu

  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 2h

Yêu cầu/ Điều kiện

Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh và có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75