Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ thu mua dự trữ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Quyền lợi

  • Doanh nghiệp có thể được tài trợ không cần tài sản bảo đảm
  • Được hỗ trợ tài chính để dự trữ hàng hoá, nguyên vật liệu

Tính năng

  • Thời hạn tài trợ

Thời hạn tài trợ linh hoạt theo thời hạn thực hiện Hợp đồng/dòng tiền trả nợ của khách hàng.

  • Loại tiền vay

VND, USD

  • Phương thức cho vay

Hạn mức/từng lần

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất kinh doanh.
  • Có nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngắn hạn nhằm dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu
  • Doanh nghiệp bổ sung Hợp đồng xuất khẩu hoặc Tín dụng thư (L/C) xuất khẩu sau khi giải ngân

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75