Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

SỐNG VƯƠN CAO - Dành cho Khách hàng cá nhân

Khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 01/2024

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá tới 20% x Tổng IP

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân 

THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

01.01.2024 - 31.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Hàng ngàn thẻ quà tặng điện tử Urbox(*) trị giá đến 20% tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP)(**) (triệu đồng):

STT Tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP) tính trên mỗi Khách hàng theo đợt khuyến mại (Triệu đồng) Giá trị thẻ quà tặng Urbox
1 20 ≤ IP < 25 3% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại
2 25 ≤ IP < 75 5% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại
3 75 ≤ IP <150 10% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại
4 150 ≤ IP < 300 15% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại
5 IP ≥ 300 20% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại

(*) Quà tặng của chương trình trên là Thẻ quà tặng điện tử Urbox (“Thẻ quà tặng”) được sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung cấp có liên kết với Công ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Tô Quà, danh sách các nhà cung cấp được quy định tại link  https://brand.urbox.vn/.

(**) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm. Tổng IP tính trên mỗi khách hàng theo đợt khuyến mại, giá trị phiếu quà tặng làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống.

THỜI GIAN TỔNG KẾT KẾT QUẢ VÀ TRAO QUÀ

Đợt Đợt khuyến mại Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01.01.2024 – 31.01.2024 28.02.2024 15.03.2024
2 01.02.2024 – 29.02.2024 28.03.2024 15.04.2024
3 01.03.2024 – 31.03.2024 28.04.2024 15.05.2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

- Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN;

- Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm của Sun Life VN được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”) ;

- Hợp Đồng được phân phối bởi Kênh phân phối ACB;

- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và

- Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc;

- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.

- Quà tặng tối đa cho mỗi khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 54 54 86 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh PGD của ACB