Gợi ý tìm kiếm

ACB

Tài trợ xuất khẩu

ACB

Tài trợ thu mua dự trữ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu
ACB

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu đã ký
ACB

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

ACB ứng trước vốn cho Doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi Doanh nghiệp xuất khẩu đã giao hàng
ACB

Tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu