Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại hối

Đa dạng sản phẩm, tỷ giá cạnh tranh

Giao dịch ngoại hối

ACB

Giao dịch ngoại tệ giao ngay (SPOT)

Cung cấp phương thức giao dịch ngoại tệ nhanh chóng, thủ tục đơn giản theo tỷ giá ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo.

ACB

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FORWARD)

Cung cấp giải pháp giao dịch ngoại tệ phù hợp cho khách hàng để bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá, có hiệu lực thanh toán vào một ngày xác định ở tương lai trong vòng từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch

ACB

Hoán đổi ngoại tệ (SWAP)

Công cụ hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp

ACB

Giao dịch ngoại tệ quyền chọn (OPTION)

Công cụ kiểm soát chi phí kinh doanh và thu nhập của doanh nghiệp