Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại tệ quyền chọn (OPTION)

Cung cấp giải pháp ngoại hối phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro cho dòng vốn của doanh nghiệp trước sự biến động tỷ giá. Với khoản chi phí hợp lý, khách hàng được quyền chủ động trao đổi và xác định tỷ giá hợp lý tại thời điểm giao dịch.

Quyền lợi

  • Công cụ tài chính hiệu quả nhằm bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho nguồn ngoại tệ của khách hàng.  
  • Kiểm soát được chi phí kinh doanh và thu nhập trong tương lai.  
  • Có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Tính năng

  • Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro biến động về tỷ giá.
  • Quản lý dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp.
  • Không phí giao dịch.