Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FORWARD)

Cung cấp giải pháp giao dịch ngoại tệ phù hợp cho khách hàng để bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá, có hiệu lực thanh toán vào một ngày xác định ở tương lai trong vòng từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch

Quyền lợi

  • Bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá.  
  • Giúp doanh nghiệp chủ động các kế hoạch tài chính.

Tính năng

  • Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro biến động về tỷ giá.
  • Quản lý dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp.
  • Không phí giao dịch.

Yêu cầu/ Điều kiện

1.ACB mua ngoại tệ kỳ hạn:  

Chứng từ chứng minh nguồn tiền về trong tương lai.  

Hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn. 

2.ACB bán ngoại tệ kỳ hạn:  

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, thể hiện số lượng, loại ngoại tệ và thời điểm thanh toán.  

Hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn.

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0