Gợi ý tìm kiếm

ACB

Dự án liên kết

ACB

Vay dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ - WSMES (ADB)

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bất lợi bởi dịch bệnh để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ của dự án (PAM).