Gợi ý tìm kiếm

ACB

Dịch vụ thu - chi hộ

ACB

Dịch vụ thu hộ

Là dịch vụ cung cấp đến Doanh nghiệp có nhu cầu thu tiền từ Người thanh toán thông qua các kênh giao dịch thu hộ của ACB một cách nhanh chóng, chính xác.
ACB

Dịch vụ chi hộ

Là dịch vụ cung cấp đến Doanh nghiệp có nhu cầu trích tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp chi tiền đến người thụ hưởng chỉ định một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn