Gợi ý tìm kiếm

ACB bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 17%

(Tp. HCM) – Sáng nay, ngày 13.04.2023, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu đã họp thường niên với 73,13% tỷ lệ cổ đông tham gia, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

Các cổ đông đã bầu 9 thành viên Hội đồng quản trị, và các thành viên đã bầu ông Trần Hùng Huy làm Chủ tịch. Ban kiểm soát có 3 thành viên, và ông Huỳnh Nghĩa Hiệp được bầu làm Trưởng ban. (Chi tiết được công bố tên trang thông tin điện tử của ACB: www.acb.com.vn.)

Tại đại hội, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB – cho biết: “ACB đã thực hiện thành công các mục tiêu về tăng trưởng tổng tài sản; duy trì kết quả kinh doanh ở mức cao; đồng thời tuân thủ các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”

Có 8 vấn đề được thông qua: (1) Kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát; (3) Báo cáo tài chính; (4) Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch lợi nhuận năm 2023; (5) Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; (6) Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; (7) Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ; và (8) Bổ sung nội dung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ.

Các chỉ tiêu tài chính-tín dụng chủ yếu của năm 2023 gồm có:

  • Lợi nhuận trước thuế là hơn 20.000 tỷ đồng.
  • Tổng tài sản dự kiến tăng 10%.
  • Huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) dự kiến tăng 8,1%.
  • Tín dụng dự kiến tăng 9,7% theo hạn mức được cấp hiện tại.
  • Tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%.  
  • Cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 sẽ chia với tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.
  • Vốn điều lệ sẽ tăng lên 38.840 tỷ đồng.

Tổng giám đốc ACB – ông Từ Tiến Phát – cho biết kết quả kinh doanh Quý 1.2023 của ACB là tương đối khả quan khi lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Tình hình thanh khoản của ACB duy trì ở mức dồi dào với huy động tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 423 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2% so với đầu năm. Bên cạnh đó trong bối cảnh nợ xấu có dấu hiệu tăng cao, tỷ lệ này ở ACB tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp dưới 1%.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT ACB cũng nhấn mạnh đến việc hệ thống hóa chương trình hành động về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), nhất là yếu tố E (môi trường) hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) và xem đây là một nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của ACB.