Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay Đầu Tư Tài Sản Cố Định

Hỗ trợ nguồn vốn cho các nhu cầu đầu tư tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Quyền lợi

 • Đa dạng khách hàng vay vốn: chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Số tiền cho vay theo nhu cầu và khả năng của khách hàng
 • Mục đích vay vốn đa dạng theo nhu cầu
 • Phương pháp chứng minh nguồn thu nhập linh hoạt
 • Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

Tính năng

 • Mục đích và thời gian vay:
  • Mua nhà đất làm địa điểm sản xuất kinh doanh lên đến 25 năm
  • Xây dựng hoặc sửa chữa địa điểm sản xuất kinh doanh lên đến 15 năm
  • Đầu tư máy móc thiết bị lên đến 10 năm
  • Đầu tư phương tiện vận tải lên đến 07 năm
 • Ân hạn trả vốn vay lên đến 01 năm
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc hàng quý
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang (tăng 10-20%/năm)

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
 • Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Có tài sản bảo đảm là nhà đất, xe ô tô, giấy tờ có giá

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0