Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Ủy nhiệm chi

Tờ uỷ nhiệm chi

Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu bên dưới

Đơn vị trả tiền

Ví dụ: Đoàn Văn An
Chỉ nhập số TKTT mở tại ACB
Không bắt buộc

Đơn vị thụ hưởng

Ví dụ: Đoàn Văn A
Hình thức nhận tiền
Bằng số tài khoản ngân hàng
  • Bằng số tài khoản ngân hàng
  • Bằng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
  • Loại tiền: VND