Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận khoản tín dụng lên tới 300USD để thiết lập các quảng cáo qua email trên Mailchimp khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/mailchimp-by-refresh-ideas/152555?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Refresh Ideas 

Giới thiệu: Tăng doanh thu của bạn bằng cách tiếp cận cơ sở khách hàng hiện tại qua các quảng cáo email tự động và được thiết kế đẹp mắt được thực hiện cho bạn bằng Refresh Ideas trên Mailchimp.