Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Lãi suất cho vay

LÃI SUẤT CHO VAY VND CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Loại vay 

Lãi suất cho vay (*) (%/năm)

I

  Ngắn hạn

1.1

  Kỳ 3 tháng đầu tiên

Tối thiểu 7,5%

1.2

  Kỳ 6 tháng đầu tiên 

Tối thiểu 7,8%

II

  Trung - dài hạn

2.1

  Kỳ 3 tháng đầu tiên

Tối thiểu 8,5%

2.2

  Kỳ 6 tháng đầu tiên

Tối thiểu 9,0%

2.3

  Kỳ 12 tháng đầu tiên

Tối thiểu 9,5%

Lưu ý:

(*) Theo điều khoản, điều kiện của chương trình cho vay. Vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch gần nhất để được tư vấn chương trình cho vay ưu đãi.