Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Danh mục tích điểm ACB Rewards

Danh mục tích điểm dành cho Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng ​ACB Privilege Visa Signature

Khách hàng ưu tiên phân hạng Infinite Plus & Infinite
1,000 VNĐ
=
10 điểm
Khách hàng ưu tiên phân hạng khác
1,000 VNĐ
=
5 điểm

Thẻ tín dụng ​ACB Visa Signature

Mọi chi tiêu
1,000 VNĐ
=
5 Điểm

Thẻ tín dụng ​ACB Visa Platinum

Chi tiêu tại Grab/ Shopee
1,000 VNĐ
=
10 điểm
Chi tiêu khác
1,000 VNĐ
=
3 Điểm

Danh mục tích điểm dành cho Khách hàng ưu tiên

Khách hàng ưu tiên hạng Infinite Plus

Nhận đặc quyền dịp sinh nhật
1,000,000 điểm
=
1,000,000 VNĐ

Khách hàng ưu tiên hạng Infinite

Khách hàng có tổng tài sản tại ACB bình quân 12 tháng gần nhất từ 8 tỷ đồng, nhận đặc quyền dịp sinh nhật
500,000 điểm
=
500,000 VNĐ
Khách hàng có tổng tài sản tại ACB bình quân 12 tháng gần nhất từ 2 tỷ đồng đến dưới 8 tỷ đồng, nhận đặc quyền dịp sinh nhật
300,000 điểm
=
300,000 VNĐ

Khách hàng ưu tiên hạng Privilege

Khách hàng có tổng tài sản tại ACB bình quân 12 tháng gần nhất từ 2 tỷ đồng, nhận đặc quyền dịp sinh nhật
300,000 điểm
=
300,000 VNĐ

Danh mục tích điểm dành cho Bảo hiểm

Đối tượng áp dụng Điểm thưởng
Khách hàng Ưu tiên 8% - 25% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành điểm thưởng ACB Rewards
Khách hàng Cá nhân 3% - 20% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành điểm thưởng ACB Rewards
Khách hàng Doanh nghiệp 10% - 25% x Tổng IP từ khách hàng Doanh nghiệp trong từng đợt khuyến mại quy thành điểm thưởng ACB Rewards
Khách hàng Cá nhân tham gia SUN Vững Vàng 5% - 10% x Tổng IP từ khách hàng trong từng đợt khuyến mại quy thành điểm thưởng ACB Rewards

Hiệu lực điểm thưởng

Điểm thưởng có hiệu lực 12 tháng kể từ tháng phát sinh điểm. Ngày hết hạn điểm thưởng: ngày cuối cùng của tháng thứ 12 kể từ tháng phát sinh điểm.