Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tài trợ dự án đầu tư
bất động sản

Đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng bất động sản để bán, cho thuê, cho thuê mua... của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Quyền lợi

 • Khách hàng có thể thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.
 • Có dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả.
 • Có thể được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ

Tính năng

 • Linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

 • Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động

Khách hàng được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với dự án đầu tư của doanh nghiệp

 • Giảm áp lực về tài chính

Khách hàng được tài trợ từ 70% đến 80% đối với dự án thực hiện và làm giảm áp lực tài chính

 • Loại tiền cho va

VND

 • Phương thức cho va

Từng lần

 • Giải ngân

Theo tiến độ thực hiện dự án.

Yêu cầu/ Điều kiện

Khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chủ đầu tư) để đầu tư xây dựng các dự án bất động sản

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75