Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Đầu tư tài sản cố định/ Dự án

Thanh toán các chi phí đầu tư mới hoặc mở rộng để sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải

Quyền lợi

 • Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Giảm áp lực về tài chính
 • Được vay vốn lưu động trong khoảng thời gian trung hạn
  • Được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh nghiệp

Tính năng

 • Linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc

Khách hàng được linh hoạt lựa chọn phương thức trả nợ gốc: trả đều/ không đều tùy theo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

 • Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động

Khách hàng được tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp

 • Loại tiền cho vay

VND

 • Thời gian cho vay

Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án

 • Thời gian ân hạn

Có thể ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án

 • Phương thức cho vay

Từng lần

 • Phương thức thu nợ

Lãi trả hàng tháng

 • Vốn gốc:

Trả định kỳ hàng tháng/ quý/ 6 tháng

Có thể ân hạn gốc và/hoặc lãi

Yêu cầu/ Điều kiện

Khách hàng doanh nghiệp (không bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân)

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khác, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75