Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tiếp nhận thông tin giao dịch thanh toán quốc tế

Truy xuất các bức điện Swift qua ACB ONE BIZ - Chủ động - Kịp thời

Quyền lợi

  • Cập nhật kịp thời tình trạng xử lý và chủ động truy xuất các bức điện Swift.
  • Chủ động gửi liên kết truy xuất bức điện cho đối tác nhằm chứng minh việc khách hàng đã thực hiện giao dịch.

Tính năng

  • Truy xuất các bức điện Swift của khách hàng tại ACB

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75