Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Phái sinh giá cả hàng hoá

Công cụ tài chính mới dành cho doanh nghiệp tại ACB nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa, tồn kho thành phẩm... thông qua việc đặt lệnh mua/bán Hợp đồng phái sinh giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế; bao gồm các loại hợp đồng: Hợp đồng Tương lai giá cả hàng hóa, Hợp đồng Quyền chọn Mua/Bán giá cả hàng hóa.

Quyền lợi

  • Doanh nghiệp được kết nối giao dịch trực tiếp với thị trường hàng hóa theo chuẩn quốc tế, rủi ro đối tác thấp.  
  • Doanh nghiệp có công cụ để thực thi chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá, giúp Doanh nghiệp an tâm tập trung hoạt động sản xuất-kinh doanh.  
  • Hệ thống phần mềm giao dịch thân thiện, dễ sử dụng, phí giao dịch cạnh tranh, hỗ trợ nộp/rút tiền 24/7.  
  • Các mặt hàng giao dịch bao gồm hơn 30 loại hàng hóa thuộc danh mục: Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng....

Tính năng

  • Công cụ giúp bảo vệ Doanh nghiệp trước rủi ro biến động về giá cả hàng hóa.
  • Giao dịch trực tiếp trên thị trường hàng hóa quốc tế.
  • Mức phí giao dịch cạnh tranh.

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Hồ sơ cần thiết:

Hợp đồng giao dịch gốc phù hợp với ngành nghề kinh doanh còn hiệu lực.

Tài liệu chứng minh khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phát sinh liên quan.