Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm tàu

Bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất đối với thân vỏ tàu hoặc trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất đối với thân vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị trên tàu. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách, hàng hóa, tài sản và tính mạng bên thứ ba, trách nhiệm về ô nhiễm dầu,…

Tính năng

  • Đối tượng bảo hiểm là tàu sông / tàu biển.
  • Bồi thường những thiệt hại xảy ra với tài sản được bảo hiểm.
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.