Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm nhà

Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong bị tổn thất hoặc thiệt hại thuộc phạm vi được bảo hiểm.

Quyền lợi

  • Bảo vệ cho ngôi nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà nhưng không bao gồm: Tiền, séc, thư bảo lãnh...trước các rủi ro như cháy, nổ...

Tính năng

  • Đối tượng bảo hiểm là nhà tư nhân hoặc chung cư.
  • Bồi thường những thiệt hại xảy ra với tài sản được bảo hiểm.
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.