Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm cho hàng hóa trước các rủi ro bất ngờ trên đường vận chuyển.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm cho các rủi ro bất ngờ từ bên ngoài gây mất mát, hư hỏng vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới.

Tính năng

  • Được bảo vệ từ khi hàng hóa bắt đầu được vận chuyển theo hành trình được bảo hiểm, và kết thúc khi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển cuối cùng theo hành trình được bảo hiểm.
  • Rủi ro được bảo hiểm phụ thuộc vào quy định của các điều khoản bảo hiểm.
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.
  • Hỗ trợ dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp.