Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm
gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm chi trả khi có thiệt hại do gián đoạn kinh doanh gây ra.

Quyền lợi

  • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sẽ bồi thường cho những mất mát về lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định (nếu có) của người được bảo hiểm vẫn phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.

Tính năng

  • Đối tượng là các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy,… với điều kiện đã tham gia bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt hoặc mọi rủi ro tài sản.
  • Bồi thường thêm cho các chi phí dùng để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca, cước phí vận chuyển khẩn cấp,…
  • Mức phí ưu đãi so với thị trường.