Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chính sách bảo vệ
dữ liệu cá nhân

Giữ an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1.     GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

a. “ACB” hoặc “Ngân Hàng” hoặc “Chúng Tôi”: Là Ngân Hàng TMCP Á Châu.

b. “Chính Sách”: Là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Á Châu.

c. “Quy Định Pháp Luật”: Là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các công văn, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh hoạt động của ACB và mối quan hệ của ACB với Chủ Thể Dữ Liệu.

d. “Chủ Thể Dữ Liệu”: Là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh, bao gồm tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi ACB, người lao động của ACB, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có liên quan hoặc phát sinh quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác với ACB.

e. “Bên Thứ Ba”: Là các cá nhân, tổ chức không thuộc ACB và có ràng buộc pháp lý với ACB thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết khác.

 

2.     MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

a.  Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm mục đích thông báo minh bạch đến Chủ Thể Dữ Liệu toàn bộ các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại ACB;

b. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này sẽ đề cập đến:

(i) Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu mà Chúng Tôi thu thập;

(ii) Cách thức Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(iii) Mục đích Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(iv) Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân;

(v) Thời gian Chúng Tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

(vi) Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu;

(vii) Những điều không mong muốn có thể xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân;

(viii) Cách thức Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với Chúng Tôi.

 

3.     TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA CHÚNG TÔI

a.  Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu là công việc tối quan trọng của Chúng Tôi. Do đó, Chúng Tôi luôn áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng cao nhất, thường xuyên rà soát, cập nhật đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của Chủ Thể Dữ Liệu. 

b.  ACB cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn, tuân thủ đúng, đầy đủ Quy Định Pháp Luật trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. ACB chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu phù hợp Quy Định Pháp Luật, Chính Sách này và (các) Hợp đồng/thỏa thuận đã giao kết với Chủ Thể Dữ Liệu.

c.  ACB luôn tăng cường các biện pháp bảo mật kỹ thuật để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác. Chúng Tôi cũng thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật bảo mật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu.

d.  ACB phổ biến Chính Sách, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn thể nhân viên. Trường hợp nhân viên vi phạm các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, ACB sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

 

4.     CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

a.  Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần của các Điều khoản và điều kiện/Hợp đồng và điều chỉnh mối quan hệ giữa Chủ Thể Dữ Liệu với ACB. Chủ Thể Dữ Liệu cần đọc, hiểu Chính Sách này như nội dung các Điều khoản và điều kiện/Hợp đồng đó. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Chúng Tôi, giao kết Hợp đồng với Chúng Tôi và/hoặc cho phép Chúng Tôi sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, Chủ Thể Dữ Liệu chấp nhận các chính sách được đề cập tại văn bản này.

b.  Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một Bên Thứ Ba (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, bên thụ hưởng, người thừa kế theo pháp luật, thông tin người quản lý, thông tin bên được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người phụ thuộc, người liên hệ và/hoặc cá nhân khác) cho Chúng Tôi, Chủ Thể Dữ Liệu cam đoan và bảo đảm rằng Chủ Thể Dữ Liệu đã có sự ủy quyền/chấp thuận/đồng ý từ Bên Thứ Ba đó cho việc xử lý dữ liệu theo Quy Định Pháp Luật.

     Trong trường hợp pháp nhân, tổ chức (sau đây gọi là “Chủ thể cung cấp”) là Chủ thể cung cấp dữ liệu cho Chúng Tôi (bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu của người đại diện, kế toán trưởng, chủ sở hữu, cổ đông, người lao động, cá nhân khác), Chủ thể cung cấp cam đoan và đảm bảo với Chúng Tôi rằng: (i) Chủ thể cung cấp đã giải thích cho những người đó rằng dữ liệu cá nhân của họ được chia sẻ, xử lý cho/bởi ACB; (ii) Đã có sự chấp thuận/đồng ý của những người đó về việc chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân.

c.  Trên cơ sở Quy Định Pháp Luật và trong phạm vi dịch vụ của Chúng Tôi, Chúng Tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ, tiện ích của Chúng Tôi khi Chúng Tôi được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý toàn bộ với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định xử lý dữ liệu các nhân tại ACB mà không có bất kỳ điều kiện nào kèm theo. Do đó, sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu bằng bất kỳ hình thức nào (theo Hợp đồng, chứng từ, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hay bất kỳ hình thức nào khác) được hiểu là Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý toàn bộ.

d.  ACB căn cứ vào dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp để duy trì quan hệ pháp lý, quan hệ dịch vụ với Chủ Thể Dữ Liệu. Theo đó, tại mọi thời điểm, Chủ Thể Dữ Liệu cần đảm bảo rằng các Dữ liệu cá nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho Chúng Tôi đầy đủ và xác thực. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý/cho phép Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thì việc rút lại sự đồng ý đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của ACB và Chủ Thể Dữ Liệu; (ii) dịch vụ của Chúng Tôi đối với Chủ Thể Dữ Liệu bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Thứ Ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của Chúng Tôi vẫn được bảo lưu đầy đủ, Chúng Tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

e.  Khi cần thiết, Chúng Tôi có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nào, phiên bản mới nhất của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Chúng Tôi (www.acb.com.vn). Chúng Tôi khuyến nghị Chủ Thể Dữ Liệu nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử chính thức của Chúng Tôi để cập nhật các thay đổi và luôn được Chúng Tôi thông báo về cách thức mà Ngân Hàng đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Việc Chủ Thể Dữ Liệu tiếp tục sử dụng các trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được xem là tiếp tục sử dụng dịch vụ của Ngân Hàng và chấp nhận bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật.

f.   Chủ Thể Dữ Liệu có thể thấy các quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc Bên Thứ Ba khác có hợp tác với ACB. Ngân Hàng không có trách nhiệm kiểm soát nội dung và các liên kết đó và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Bên Thứ Ba.

g.  Theo nội dung Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và Quy Định Pháp Luật hiện hành, Ngân Hàng, các nhà cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng có thể liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu qua các phương tiện email, tin nhắn hoặc phương tiện điện tử khác để cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu các thông tin sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của Chúng Tôi. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu muốn hủy đăng ký nhận thông báo này, Chủ Thể Dữ Liệu vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin liên hệ tại Chính Sách này.

h.  Ngân Hàng sẽ lưu trữ dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ với Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc trong khoảng thời gian cần thiết khác để đáp ứng mục đích có lợi cho cả hai bên và/hoặc theo Quy Định Pháp Luật.

i.    Việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc rủi ro do việc xử lý không phù hợp. Bằng sự nỗ lực cao nhất, Chúng Tôi luôn cố gắng cẩn trọng tối đa, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để kiểm soát, hạn chế rủi ro đó.

j.   Chính Sách này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa các phiên bản khác nhau của Chính Sách này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

5.     CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ NGÂN HÀNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ

Để Chúng Tôi có thể xử lý các yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ tài khoản, thẻ, dịch vụ tín dụng, tiền gửi, chuyển tiền, các dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của Chúng Tôi, Chúng Tôi và bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Chúng Tôi thuê sẽ cần phải thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).

Các loại dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và xử lý là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Chủ Thể Dữ Liệu với ACB:

a.  Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có).

b.  Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

c.  Giới tính.

d.  Nơi sinh, Quốc tịch.

e.  Địa chỉ thường trú, tạm trú, liên hệ.

f.   Tình trạng hôn nhân.

g.  Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái, vợ chồng,…), thông tin về người đại diện/giám hộ.

h.  Số chứng minh nhân dân/căn cước nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế và các thông tin có liên quan (ví dụ: thông tin quá trình nộp thuế, thông tin chi trả/thụ hưởng bảo hiểm…).

i.    Số điện thoại.

j.   Thông tin về tài khoản số của cá nhân, bao gồm cả địa chỉ thư điện tử, fax, các tài khoản trên môi trường số, thông tin khác có liên quan. 

k.  Thông tin về giao dịch Ngân Hàng tại ACB hoặc thông qua hệ thống của ACB và/hoặc các hệ thống có kết nối với ACB, ví dụ: số tài khoản và giao dịch Ngân Hàng phát sinh thông qua việc sử dụng máy POS, máy ATM của ACB hoặc ATM của các Ngân Hàng khác hoặc thông tin giao dịch trên kênh số của tại ACB (loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày/giờ kết nối với website, ACB ONE và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác).

l.   Dữ liệu phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; dữ liệu về vị trí được xác định qua dịch vụ định vị.

m. Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; lịch sử hoạt động của người dùng trên các nền tảng số và các kênh giao dịch chính thức của ACB; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

n.  Chữ ký, chữ viết, bao gồm cả chữ ký điện tử.

o.  Hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, gương mặt, mống mắt…), bản ghi âm, ghi hình Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cả các cuộc trò chuyện của ACB với Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các kênh liên lạc của ACB và/hoặc do ACB thực hiện. 

p.  Nghề nghiệp và các thông tin khác chi tiết việc làm (ví dụ: nơi làm việc, chức vụ, quá trình công tác, tiền lương, phúc lợi, nghỉ phép, đào tạo...).

q.  Thông tin học vấn, bằng cấp, chứng chỉ.

r.   Tình trạng sức khỏe, đời tư, hồ sơ bệnh án, nhóm máu.

s.  Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo.

t.   Thông tin về tài chính (ví dụ: thu nhập, chi phí và/hoặc lịch sử tín dụng, thông tin thuế), tài khoản, tài sản gửi, tiền gửi theo Quy Định Pháp Luật.

u.  Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

v.  Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/ gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác giữa ACB với Chủ Thể Dữ Liệu. 

  

6.     CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

     ACB, Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà ACB thuê có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu từ các nguồn sau:

a.  Từ các trang tin điện tử của Ngân Hàng, thông qua các sản phẩm số của ACB và Bên Thứ Ba, bao gồm website, dịch vụ Ngân Hàng số, các ứng dụng số như mạng xã hội, ứng dụng chuyển tiền, ứng dụng di động, các tương tác hoặc công nghệ thu thập dữ liệu tự động (như cookie…), các chương trình khuyến mãi sản phẩm, cuộc thi, các chương trình quà tặng mà ACB tổ chức, thông qua hệ thống giám sát (camera) hoặc thông qua Bên Thứ Ba tổ chức trên môi trường mạng.

b.  Thông qua các giao dịch không dùng tiền mặt của Chủ Thể Dữ Liệu tại các máy POS của ACB hoặc các loại thẻ được ACB phát hành.

c.  Thông qua các tương tác trực tiếp của Chủ Thể Dữ Liệu với ACB và đại diện của ACB tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Hội sở và các kênh trực tiếp khác.

d.  Thông qua việc nhận dữ liệu cá nhân từ các Bên Thứ Ba khác. ACB được Bên Thứ Ba có liên quan cam kết, xác nhận đã có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho ACB; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của ACB theo Chính Sách này. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ Ba.     

e.  Từ các cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. 

f.   Từ các nguồn khác mà pháp luật cho phép.

 

7.     MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

     ACB có thể thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh, vận hành, quản lý, hoạt động của ACB, chẳng hạn như:

a.  Duy trì chất lượng, phát triển và cung cấp các tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, Ngân Hàng, bảo hiểm (do ACB cung cấp hoặc thông qua ACB), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

     (i) Các hoạt động Ngân Hàng theo Quy Định Pháp Luật.

     (ii) Các hoạt động bảo hiểm thông qua ACB.

    (iii) Việc nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê cho các mục đích phát triển hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ, bảo mật, chất lượng dịch vụ, chiến lược quảng cáo hoặc các chiến lược khác của ACB.

b.  Liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu thông tin cập nhật về các thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ và tiện ích (do ACB cung cấp hoặc thông qua ACB) bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung, mở rộng, đình chỉ và thay thế hoặc đối với các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích đó; và thu thập ý kiến ​​của Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các cuộc khảo sát.

c.  Quản lý cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh doanh của ACB và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ cũng như các Quy Định Pháp Luật.

d.  Giải quyết, điều tra hoặc phản hồi bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc có liên quan đến Chủ Thể Dữ Liệu.

e.  Xác minh danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu, nhận biết/nhận diện Khách hàng nhằm mục đích cung cấp các phương tiện/sản phẩm/dịch vụ của ACB hoặc phục vụ công tác tuyển dụng nhân sự.

f.  Kiểm tra lịch sử tín dụng, hoặc thẩm định khách hàng theo các Quy Định Pháp Luật.

g.  Tuân thủ tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, luật, quy định, quy tắc, công văn, chỉ thị, lệnh, hướng dẫn và/hoặc yêu cầu hiện hành từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền địa phương hoặc nước ngoài nào, bao gồm cơ quan quản lý, chính phủ, thuế và thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

h.  Giám sát các sản phẩm và dịch vụ do ACB cung cấp hoặc cung cấp thông qua ACB.

i.   Tạo, điều chỉnh và duy trì các mô hình liên quan đến tín dụng và rủi ro.

j.   Báo cáo tài chính, báo cáo theo quy định, báo cáo quản lý, quản lý rủi ro (bao gồm giám sát rủi ro tín dụng), mục đích kiểm toán và lưu giữ hồ sơ.

k.  Liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của ACB khi làm việc với tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính; hoặc tuân thủ hợp đồng giữa ACB và Bên Thứ Ba khác.

l.   Quản lý các lợi ích hoặc quyền lợi liên quan đến mối quan hệ của ACB với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc phát sinh từ việc Chủ Thể Dữ Liệu tham gia vào các sự kiện, chiến dịch hoặc quảng cáo tiếp thị của ACB hoặc kết hợp với các Bên Thứ Ba, thông qua chương trình ACB Rewards hoặc các chương trình tương tự.

m. Thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo những Hợp đồng/thỏa thuận giữa Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Thứ Ba với ACB.

n.  Bảo vệ hoặc thực thi các quyền của ACB, bao gồm cả các quyền liên quan đến việc thực hiện các biện pháp thu hồi nợ. 

o.  Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến việc kinh doanh, vận hành, quản lý, hoạt động của ACB.

 

8.     CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

    Nhằm mục đích phục vụ trải nghiệm của Chủ Thể Dữ Liệu tại ACB, với sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu theo bất kỳ cách thức nào hoặc tuân thủ Quy Định Pháp Luật, ACB có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các Bên Thứ Ba. Cụ thể như sau:

a.  Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho ACB, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo.

b.  Các công ty tư vấn chuyên nghiệp.

c.  Các đối tác tài chính, các Ngân Hàng thương mại, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ tài chính với ACB. 

d.  Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho Bên Thứ Ba đảm bảo nguyên tắc: Bên Thứ Ba chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích thực hiện các chức năng, công việc mà ACB chỉ định, thuê và/hoặc theo Quy Định Pháp Luật. 

 

9.     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

a.  Chủ Thể Dữ Liệu có thể yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết theo các quy định tại Chính sách này hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình do ACB nắm giữ theo quy định, hướng dẫn của ACB. Theo Quy Định Pháp Luật, ACB có thể tính phí xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu. Khoản phí này phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu. 

b.  Ngoài ra Chủ Thể Dữ Liệu còn có các quyền theo Quy Định Pháp Luật bao gồm rút ​​lại sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, phản đối hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong một số trường hợp. Tuy nhiên, các quyền này sẽ phải tuân thủ theo các Quy Định Pháp Luật có liên quan.

c.  Vui lòng liên hệ với ACB (xem phần “Thông tin liên lạc” tại Mục 10 bên dưới) để biết chi tiết về cách Chủ Thể Dữ Liệu có thể yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc thực hiện các quyền của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu và các chi phí có liên quan.

d.  Chủ Thể Dữ Liệu tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

e.  Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho Chúng Tôi theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

 

10.  THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chủ Thể Dữ Liệu vui lòng liên hệ với Chúng Tôi:

  • Tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Chúng Tôi; hoặc
  • Gọi điện thoại cho Chúng Tôi theo thông tin sau: (028) 38 247 247 hoặc 1900 54 54 86