Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Lãi suất huy động tiền gửi

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC (KHTC)

(Hiệu lực từ 06.09.2023)

A. HUY ĐỘNG VND:

1.1 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH THÔNG THƯỜNG TẠI QUẦY – LÃNH LÃI CUỐI KỲ (*):

Mức gửi/Tk
(triệu VND)
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm)
1/2/3 tuần 01 tháng 02 tháng 03 tháng 04 tháng 05 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
1 - < 200 0,5 3,40 3,50 3,60 3,90 3,90 5,10 5,30 5,30 5,50 5,40 5,40 5,40 5,40
200 - < 1.000 3,50 3,60 3,70 4,00 4,00 5,20 5,40 5,40 5,50 5,40 5,40 5,40 5,40
1.000 - < 5.000 3,55 3,65 3,75 4,05 4,05 5,25 5,45 5,45 5,50 5,40 5,40 5,40 5,40
≥ 5.000 3,60 3,70 3,80 4,10 4,10 5,30 5,50 5,50 5,50 5,40 5,40 5,40 5,40

1.2 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH THÔNG THƯỜNG TẠI QUẦY – LÃNH LÃI ĐỊNH KỲ (*):

Mức gửi/Tk (triệu VND) Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm)
Lãi hàng tháng Lãi hàng quý
12 tháng 13 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 12 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng
1 - < 200 5,10 5,35 5,20 5,15 5,10 5,00 5,15 5,25 5,20 5,15
200 - < 1.000 5,20 5,35 5,20 5,15 5,10 5,00 5,25 5,25 5,20 5,15
1.000 - < 5.000 5,25 5,35 5,20 5,15 5,10 5,00 5,30 5,25 5,20 5,15
≥ 5.000 5,30 5,35 5,20 5,15 5,10 5,00 5,35 5,25 5,20 5,15

2. TIỀN GỬI THANH TOÁN (KHÔNG KỲ HẠN) VND

LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG/TIỀN GỬI LÃI BẬC THANG/TIỀN GỬI THANH TOÁN VƯỢT TRỘI/ TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN
Số dư cuối ngày Lãi suất (%/năm)
Dưới 10 tỷ đồng 0,05
Từ 10 tỷ đồng trở lên 0,10

 

LÃI SUẤT THƯỞNG TIỀN GỬI THANH TOÁN LÃI SUẤT CÓ THƯỞNG
Lãi suất Khách hàng được hưởng = Lãi suất TGTT thông thường + Lãi suất thưởng
Lãi suất thưởng: 0%/ năm

B. HUY ĐỘNG NGOẠI TỆ (USD, JPY, EUR)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD (%/năm)
Kỳ hạn Lãi suất
TG không kỳ hạn 0,00
TG kỳ hạn từ 1 tuần đến 13 tháng 0,00
LÃI SUẤT TIỀN GỬI JPY (%/năm)
TG kỳ hạn 1/2/3/6/9/12 tháng 0,00
LÃI SUẤT TIỀN GỬI EUR (%/năm)
TG không kỳ hạn 0,00

GHI CHÚ:

- Lãi suất tính trên cơ sở một năm 365 ngày.

- Biểu lãi suất này không áp dụng đối với khách hàng là các Tổ chức tín dụng.

- Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và ACB mà có thể áp dụng lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN từng thời kỳ.

- (*) Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng tổ chức không bao gồm đối tượng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác), tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

- Lãi suất áp dụng khi KHDN rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn VND: 0,05%/năm