Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm tai nạn
SUN - Bạn đồng hành

Vững bước hành trình, An tâm khám phá

Quyền lợi

  • Bảo vệ 24/7 trên toàn cầu
  • Quyền lợi bảo vệ cao, bồi thường lên đến 600 triệu đồng
  • Thủ tục trực tuyến, nhanh chóng và tiện lợi ngay trên ACB ONE

Tính năng

  • Quyền lợi tử vong do tai nạn
  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
  • Quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn
  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự

Điều kiện

  • Tuổi tham gia hợp đồng: 18 đến 60 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm
  • Đóng phí 1 lần 

Thông tin cần thiết

0