Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

So sánh các sản phẩm tiền gửi của ACB dành cho Bạn và Doanh nghiệp giúp dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp

Các sản phẩm tiền gửi dành cho Bạn và Doanh nghiệp mình

Đặc điểm sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ Tiền gửi có kỳ hạn trên ACB Online Tiển gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/hàng quý Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt
Loại tiền

VND/USD/JPY

VND VND VND
Kỳ hạn gửi

VND: 1/2/3 tuần; 1/2/3/6/9/12/13/15/18/24/36 tháng
USD: 1/2/3 tuần; 1/2/3/6/9/12 tháng
JPY: 1/2/3/6/9/12 tháng

1/2/3 tuần;
1/2/3/6/9/12/13/15/18/24/36 tháng

12/13/15/18/24/36  tháng lãi tháng;
 

12/15/18/24 tháng lãi quý
 

Từ 07 ngày trở lên
Số tiền gửi tốt thiểu

1,000,000 VND;
100 USD; 100.000 JPY

1,000,000 VND 1,000,000 VND 100,000,000 VND
Phương thức gửi tiền

- Nộp tiền mặt

- Trích tiền từ Tài khoản thanh toán

- Chuyển khoản từ Ngân hàng khác

- Kết chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khác.

Lãi suất Tương ứng kỳ hạn gửi. Tương ứng kỳ lãnh lãi. Lãi suất thoả thuận với ngân hàng.
Phương thức trả lãi Lãi trả vào cuối kỳ hạn gửi.
Vào ngày đáo hạn lãi được nhập vào vốn gốc (nếu không có chỉ định khác).
Lãi trả vào các định kỳ nhận lãi.
Vào ngày đáo hạn lãi được giữ hộ (nếu có) được nhập vào vốn gốc (nếu không có chỉ định khác).
Sau ngày đáo hạn tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Tái tục Tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục. Tự động chuyển sang Renew và áp dụng lãi suất không kỳ hạn sau ngày đáo hạn.
Tất toán trước hạn - Nếu thời gian thực gửi < 3 ngày làm việc: không hưởng lãi.
- Nếu thời gian thực gửi ≥ 3 ngày làm việc: hưởng lãi không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán.
Gửi thêm vốn Được gửi thêm vốn vào ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi.
Rút một phần vốn Được rút 1 phần vốn hoặc toàn bộ vốn và tất toán tài khoản vào ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi.
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi