Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Trước giao hàng

Xuất khẩu trước giao hàng

Hỗ trợ vốn lưu động cho Doanh nghiệp để thực hiện đơn hàng xuất khẩu

Thu mua dự trữ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Xuất nhập khẩu trọn gói

Các doanh nghiệp (trừ hợp tác xã) có chức năng sản xuất, chế biến, gia công hàng xuất khẩu, có nhu cấu nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu