Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Bảo lãnh dự thầu

Trong nước

Bảo lãnh cho nghĩa nghĩa vụ tham gia dự thầu của doanh nghiệp đối với bên mời thầu trong nước

Ngoài nước

Bảo lãnh cho nghĩa nghĩa vụ tham gia dự thầu của doanh nghiệp đối với bên mời thầu ngoài nước

Biện pháp bảo đảm < 100%

Bảo lãnh cho nghĩa nghĩa vụ tham gia dự thầu của doanh nghiệp đối với bên mời thầu

Thư xem xét bảo lãnh

ACB phát hành thư xem xét phát hành bảo lãnh cho đối tác của doanh nghiệp là chủ đầu tư

Nhà thầu liên danh

Bảo lãnh cho nghĩa nghĩa vụ tham gia dự thầu của Liên danh đối với bên mời thầu trong và ngoài nước đối với Bên mời thầu