Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tài trợ nhập khẩu

TÀI TRỢ NHẬP KHẨU

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ.

TÀI TRỢ THẾ CHẤP LÔ HÀNG

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm bằng việc thế chấp bằng chính lô hàng.