Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tín dụng ngắn hạn

VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay tối đa 12 tháng

TÀI TRỢ NPP/ ĐẠI LÝ XE Ô TÔ

Đáp ứng nhu cầu vốn thanh toán tiền mua xe ô tô cho các Hãng xe.

THẤU CHI

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

BAO THANH TOÁN

Đáp ứng nhu cầu vốn cho Bên bán thông qua việc ACB mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP

Đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động xây lắp, Hợp đồng thi công xây lắp.

TÀI TRỢ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

Đáp ứng nhu cầu vốn thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết

GÓI ƯU ĐÃI CHO VAY NGẮN HẠN

ACB hỗ trợ nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

GIẢI NGÂN ONLINE HAI BỐN BẢY

Doanh nghiệp được chủ động giải ngân thông qua kênh trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch ACB