Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Bảo hiểm phi nhân thọ

CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro bất ngờ

MỌI RỦI RO TÀI SẢN

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm

GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

Bồi thường cho các doanh nghiệp với trường hợp mất lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định gây ra bởi những thiệt hại tài sản được bảo hiểm.

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Giúp bạn chủ động hơn về tài chính, yên tâm trong việc sử dụng xe trước những sự cố va chạm gây hư hỏng hay bị mất cắp

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bồi thường những tổn thất về hàng hóa cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển

BẢO HIỂM XÂY DỰNG/LẮP ĐẶT

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình xây lắp công trình/lắp đặt các thiết bị máy móc

BẢO HIỂM TÀU

Góp phần bù đắp những tổn thất do thiên tai, va chạm, gây ra cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy.

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN/CHUNG CƯ

Bảo vệ Ngôi nhà thân yêu của bạn