Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng

HỖ TRỢ NHÀ CUNG CẤP

Sử dụng tín dụng của Công ty Đối tác để tài trợ vốn lưu động cho Nhà cung cấp của Công ty Đối tác

HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI

Tài trợ nguồn vốn cho Nhà phân phối thông qua hình thức cung cấp Hạn mức bảo lãnh/tín dụng ưu đãi