Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Giải pháp Quản lý dòng tiền

DỊCH VỤ THU HỘ

Là giải pháp cho Khách hàng có nhu cầu thu tiền từ Người thanh toán thông qua các kênh giao dịch thu hộ của ngân hàng

DỊCH VỤ CHI HỘ

Là giải pháp cho Khách hàng có nhu cầu chi hộ thông qua các phương thức chi hộ của ngân hàng đến người thụ hưởng.

QUẢN LÝ THANH KHOẢN

Là giải pháp cung cấp tính năng tập trung nguồn vốn giữa 1 tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ.