Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Dịch vụ tài chính

THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Là dịch vụ giúp người thanh toán thực hiện giao dịch an toàn, tiện lợi qua hình thức trích tiền tự động hoặc tại quầy ACB

THÔNG QUAN 24/7

Là dịch vụ Doanh nghiệp lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Là dịch vụ Doanh nghiệp lập Giấy nộp tiền trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Cơ Quan Thuế hoặc dịch vụ ACB Online

GIAO DỊCH QUA FAX

Là dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho Khách hàng có trụ sở cách xa ACB

GIAO DỊCH CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiết kiệm được chi phí, thời gian và thực hiện theo một qui trình chặt chẽ, chuyên nghiệp

DỊCH VỤ CHI LƯƠNG

Là dịch vụ ACB cung cấp cho Doanh nghiệp định kỳ trả lương cho nhân viên

DỊCH VỤ GIỮ HỘ

Là dịch vụ ACB nhận giữ hộ giấy tờ có giá/ tài liệu cho Doanh nghiệp

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO LÔ

ACB trích tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp tại ACB để thanh toán các khoản phải trả, lương/hoa hồng cho nhân viên/đối tác theo danh sách do Doanh nghiệp gửi định kỳ hoặc đột xuất. ACB chi trả tiền mặt cho doanh nghiệp tại văn phòng, trụ sở của Khách hàng hoặc tại các địa điểm do Khách hàng chỉ định.

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH

Ghi Có tài khoản cần chuyển đến kịp thời, giao dịch nhanh chóng

TRUNG GIAN THANH TOÁN

Là dịch vụ mà ACB thực hiện vai trò làm trung gian trong việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các bên