Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bồi thường những tổn thất về hàng hóa cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển

Bảo vệ

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển là bảo hiểm cho các rủi ro bất ngờ từ bên ngoài gây mất mát, hư hỏng vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới.

Đối tượng bảo hiểm

- Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới
- Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam
- Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi

- Từ khi hàng hóa bắt đầu được vận chuyển theo hành trình được bảo hiểm, và kết thúc khi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển cuối cùng theo hành trình được bảo hiểm.
- Rủi ro được bảo hiểm phụ thuộc vào quy định của các điều khoản bảo hiểm.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi