Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro bất ngờ

Tìm hiểu ngay tại đây

MỌI RỦI RO TÀI SẢN

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm

Tìm hiểu ngay tại đây

GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

Bồi thường cho các doanh nghiệp với trường hợp mất lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định gây ra bởi những thiệt hại tài sản được bảo hiểm.

Tìm hiểu ngay tại đây

XE CƠ GIỚI

Giúp bạn chủ động hơn về tài chính, yên tâm trong việc sử dụng xe trước những sự cố va chạm gây hư hỏng hay bị mất cắp.

Tìm hiểu ngay tại đây

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bồi thường những tổn thất về hàng hóa cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển.

Tìm hiểu ngay tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi