Web Content Viewer

Tài trợ xuất khẩu

ACB linh hoạt tài trợ thu mua dự trữ, tài trợ trước và sau khi giao hàng, giúp Doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Tài trợ nhập khẩu

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ…

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Các phương thức thanh toán quốc tế dành cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Tiện ích thanh toán quốc tế

Hỗ trợ giao dịch thanh toán qua ACB Online