Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Trả lãi cuối kỳ

Lãi cuối kỳ

Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó Doanh nghiệp thỏa thuận với ACB về việc nhận vốn gốc và lãi vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.

Lãi cuối kỳ trên ACB Online

Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ trên ACB Online là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Doanh nghiệp thực hiện trực tiếp trên dịch vụ ACB Online.