Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Thanh toán online

Tiện ích tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên ACB Online

Tiện ích tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp tra soát, cập nhật tình trạng của bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu, L/C xuất khẩu

Tiện ích tiếp nhận thông tin giao dịch TTQT trên ACB Online

Tiện ích tiếp nhận thông tin giao dịch TTQT trên ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp truy xuất các bức điện Swift chuyển tiền T/T, phát hành L/C, L/C xuất khẩu

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp đăng ký các dịch vụ chuyển tiền T/T ứng trước, phát hành L/C và gửi các văn bản xác nhận của khách hàng cho ACB qua ACB Online

Nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử là dịch vụ do ACB hợp tác với Tổng Cục Thuế (TCT) cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) để thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) thông qua Hệ thống khai thuế qua mạng (HTKK) của TCT 24/7. Kết quả nộp thuế được xác nhận tức thời cho người nộp.