Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Dành cho xuất khẩu

Nhận tiền chuyển đến

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ... với điều khoản thanh toán chuyển tiền (T/T) và muốn chọn ACB để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về

Nhờ thu xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác cho ACB thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu thì ACB sẽ trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.

Thư tín dụng (L/C)

Ngân hàng phát hành (ACB), theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu, cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu hoặc chấp nhận hối phiếu do nhà xuất khẩu kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng

Chuyển tiền CAD

Doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu ACB mở tài khoản ký thác để thanh toán tiền cho người xuất khẩu khi người xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ theo yêu cầu.