Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Sau giao hàng

Chiết khấu hối phiếu

ACB ứng trước vốn cho doanh nghiệp trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi khách hàng đã giao hàng

Cho vay đảm bảo

ACB ứng trước vốn cho doanh nghiệp trong thời gian chờ nhận thanh toán từ đối tác nhập khẩu sau khi khách hàng đã giao hàng

Bill Financing

Là hình thức TTXK sau khi giao hàng theo phương thức L/C trả chậm dựa trên thỏa thuận Forfaiting với Ngân hàng nước ngoài