Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Thế chấp lô hàng

Thế chấp lô hàng

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm bằng việc thế chấp bằng chính l

Thế chấp lô hàng

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm bằng việc thế chấp bằng chính lô hàng.