Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Thương mại trong nước

Vay ứng tiền ngày T

Hình thức cho vay món đối với khách hàng sau khi có kết quả khớp lệnh bán chứng khoán nhưng chưa đến ngày nhận được tiền thanh toán.

Tài trợ đại lý xe

Nhà phân phối/ Đại lý xe vay bổ sung vốn lưu động để thanh toán tiền mua xe mới cho các Hãng xe

Tài trợ thi công xây lắp

Là việc cấp tín dụng đối với Doanh nghiệp thi công xây lắp

Tài trợ hợp đồng thương mại

Doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ dựa trên hợp đồng thương mại trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết.

Thấu chi

Khách hàng thấu chi tài khoản nhằm mục đích bù đắp vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Vay vốn lưu động (Ngắn hạn)

Là hình thức cấp tín dụng trong đó doanh nghiệp được quyền rút theo hạn mức tín dụng đã được cấp trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa không quá 12 tháng)