Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Đầu tư trung dài hạn

Cho vay TDH đầu tư TSCĐ & dự án

Thanh toán các chi phí đầu tư mới hoặc mở rộng để sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải.

Vay xe mua

Khách hàng doanh nghiệp vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua

Hỗ trợ vốn kinh doanh

Cho vay hỗ trợ vốn kinh doanh là hình thức cho vay trung hạn nhằm bổ sung vốn kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp tại ACB.

Hỗ trợ vốn đầu tư & cấu trúc tài chính

Cho vay hỗ trợ vốn đầu tư và cấu trúc tài chính để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp do mất cân đối vốn tạm thời.