Web Content Viewer

Thương mại trong nước

ACB tài trợ linh hoạt nguồn vốn ngắn hạn, giúp Bạn và doanh nghiệp mình bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tư trung dài hạn

ACB cung cấp nguồn vốn trung dài hạn, hỗ trợ Bạn và doanh nghiệp mình tăng năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cho vay hỗ trợ DNVVN

ACB tự hào thiết kế các ưu đãi tài trợ thương mại dành riêng cho Doanh nghiệp Việt Nam.