Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Hỗ trợ nhà phân phối

Tài khoản chuyên chi

Tài khoản chuyên chi là tài khoản thanh toán không kỳ hạn dành cho Nhà phân phối của các Công ty đối tác tại ACB, giúp khách hàng chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

Bảo lãnh/ Cho vay

Tài trợ nguồn vốn cho Nhà phân phối thông qua hình thức cung cấp Hạn mức bảo lãnh/tín dụng ưu đãi