Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/Bảo lãnh bảo hành

Trong nước

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng/bảo hành của doanh nghiệp đối với các đối tác trong nước

Ngoài nước

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng/bảo hành của doanh nghiệp đối với các đối tác ngoài nước

Biện pháp bảo đảm < 100%

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng/bảo hành của doanh nghiệp đối với các đối tác trong nước

Tiền ghi có trong tương lai

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng/bảo hành của doanh nghiệp đối với các đối tác trong nước

Nhà thầu liên danh

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng/bảo hành của Liên danh đối với các đối tác

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

ACB bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với người mua nhà.